Contract cu turistul

CONTRACT-CADRU DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII DE CALATORIE

Nr. …………….. din data de ……………….

 

Partile contractante:

Societatea Comerciala GRAFOS TRAVEL S.R.L., cu sediul in BUCURESTI, aleea Callatis, nr.7, bl.A9, sc.A, et.2, ap.7,

sector 6, cod unic de inregistrare 33904620, J40/14558/2014, licenta turism nr.7285/06.07.2015 Agentia de turism GRAFOS

TRAVEL cu sediul secundar in BUCURESTI, str. Carol Davila, nr.50, sector 5, reprezentata prin dna STELEA MAGDALENA,

in calitate de General Manager, denumita in continuare Agentia intermediara,

si

Dl./dna. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

…, domiciliat/domiciliata in

……………………………………………………………………………………………………………………….. telefon

…………………………………………., e-mail ………………………………………………………………………………………..

posesor/posesoare al/a cartii de identitate/pasaport seria …………. nr. ……………………….., eliberata de

……………………………………. la data de …………………………, CNP ……………………………………………. in calitate de

CALATOR, au convenit la incheierea prezentului contract.

 

I. Obiectul contractului

1.1 Il constituie vânzarea de catre Agentie a pachetului de servicii de calatorie/a unui serviciu de calatorie inscris in voucher, bilet de odihna, tratament, bilet de excursie, alt inscris anexat prezentului contract si eliberarea documentelor de plata si calatorie.

1.2 Caracteristicile pachetului de servicii de calatorie sunt prezentate in oferta, iar aceasta este parte integranta a acestui contract.

 II. Incheierea contractului

2.1. Contractul se incheie dupa caz in oricare din urmatoarele situatii:

a) in momentul semnarii lui de catre calator sau prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii de calatorie inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin telefon sau mijloace electronice;

b) in momentul in care calatorul primeste confirmarea scrisa a rezervarii de la Organizator, in cel mult 60 de zile calendaristice de la data intocmirii bonului de comanda. Este responsabilitatea agentiei de turism de a informa calatorul prin orice mijloace convenite in scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) daca rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervari de servicii, organizatorul poate solicita un avans cuprins intre 20 – 50 % din pretul pachetului sau plata integrala a contravalorii pachetului, in functie de data la care calatorul solicita serviciile. Daca inscrierea intervine cu mai putin de 30 zile inaintea plecarii, pachetul turistic se va achita integral. In cazul nerespectarii termenelor de plata, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula rezervarea.

1. In cazul in care continutul bonului de comanda nu difera de continutul confirmarii calatoriei turistice si confirmarea s-a efectuat in termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda, calatorul care decide sa renunte la calatoria turistica, datoreaza agentiei penalitati conform cap. VI din prezentul contract.

2. In cazul in care continutul bonului de comanda difera de continutul confirmarii calatoriei turistice primite in scris de la agentie sau daca aceasta confirmare nu s-a facut in termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda, calatorul poate considera ca voiajul nu a fost rezervat si are dreptul la rambursarea imediata a tuturor sumelor deja platite, daca acesta nu opteaza pentru o variant alternativa

c) in momentul eliberarii documentelor de calatorie (voucher, bilet de odihna si/sau tratament, bilet de excursie, etc.), inclusiv in format electronic, in cazul in care pachetele de servicii de calatorie fac parte din oferta standard a agentiei de turism sau exista deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.

2.2. In cazul in care prezentul contract este pus integral la dispozitia calatorului sub forma de catalog, pliant, alte inscrisuri, site-ul agentiei sau alte mijloace de comunicare electronica (e-mail, fax, etc.), obligatia de informare a calatorului este considerata indeplinita prin inscrierea acestei informatii in oricare dintre documentele de calatorie sau documentele fiscale furnizate de agentie, nefiind necesara incheierea in forma scrisa a contractului cadru de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, respectiv daca prezentul contract prezentat calatorului in modalitatile prevazute mai sus, contine informatiile prevazute la art. 7 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate, precum si pentru modificarea unor acte normative. Fotografiile prezentate in cataloagele, ofertele speciale, site-urile, materialele publicitare sunt orientative si au caracter informativ, fara insa a afecta calitatea si cantitatea serviciilor contractate de calator.

2.3. Contractul inceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii de calatorie inscris in documentele de calatorie.

2.4. Informatiile privind statele pe teritoriul carora, la data incheierii prezentului contract, este decretata stare de urgenta ori in privinta carora Ministerul Afacerilor Externe a formulat alerte de calatorie, sub forma de avertismente sau atentionari, sunt publice si pot fi consultate accesând http://www.mae.ro/travel-alerts. Prin urmare, Calatorul intelege sa contracteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract fiind informat asupra acestor avertizari, atentionari sau alerte.

 III. Pretul contractului si modalitati de plata

3.1. Pretul total al pachetului/serviciului de calatorie este in cuantum de ………………., inclusiv toate taxele, comisioanele, tarifele si alte costuri suplimentare suportate de Agentie. Daca pretul nu este specificat in prezentul contract, atunci acesta este specificat in bonul de comanda (daca exista), alte documente de calatorie, cataloage, pliante, alte inscrisuri puse la dispozitie calatorului, site-ul Agentiei, alte mijloace de comunicare electronica si/sau pe factura.

In situatia contractarii serviciilor de calatorie in regim early booking, reducerea este inclusa in pachet, iar procentul precizat se aplica numai serviciilor de cazare. In acest caz, orice modificare a contractului, solicitata de calator, determina anularea rezervarii cu penalizari si refacerea acesteia la pretul si conditiile din momentul reinscrierii. De asemenea, nerespectarea conditiilor de plata aplicate rezervarilor tip EB determina modificarea pretului pachetului conform ofertei standard.

3.2. Modalitati de plata:

3.2.1. La incheierea contractului se achita:

a) un avans in suma de ______________ din pretul contractului, iar diferenta de _______________se va achita pâna la data

de____________

b) plata integrala a contravalorii pachetului de servicii de calatorie.

Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere, procent aplicat la suma scadenta si neachitata, daca nu opteaza pentru rezilierea contractului

3.2.2. In cazul in care la incheierea contractului s-a perceput un avans, plata finala se va face astfel:

a) pentru serviciile de calatorie care necesita confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plata comunicate de agentie in scris prin bonul de comanda sau alte mijloace de comunicare.

b) pentru serviciile de calatorie care nu necesita confirmare din partea prestatorilor, dupa cum urmeaza:

A. termene de plata oferta STANDARD

20% din pretul pachetului de calatorie la inscriere;

30% din pretul pachetului de calatorie cu minim 60 zile inaintea plecarii;

50% din pretul pachetului de calatorie cu minim 30 zile inaintea plecarii.

B. termene de plata oferta EARLY BOOKING

20% din pretul pachetului de calatorie la inscriere;

30% din pretul pachetului de calatorie la termenul limita al ofertei de Early Booking;

50% din pretul pachetului de calatorie cu minim 30 zile inaintea plecarii.

Conditiile de plata de mai sus (oferta standard si oferta early booking) se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de achitare (vezi conditiile ofertei sau ale programului turistic).

3.3. Plata serviciilor de calatorie interne (cu locul de desfasurare in România) se poate efectua si cu vouchere de vacanta. Plata serviciilor de calatorie se face respectând prevederile OUG nr. 8/2009, a normelor metodologice si anexelor acesteia. In cazul in care calatorul renunta la pachetul de servicii de calatorie achizitionat cu vouchere de vacanta, Agentia ii poate oferi acestuia un pachet de servicii de calatorie la o valoare mai mare fata de pachetul achizitionat initial din care au fost scazute penalitatile aferente, cu plata diferentei de pret.

3.4. Conform OUG nr. 8/2009, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii de calatorie de catre calator, agentia de turism nu poate restitui calatorului voucherele de vacanta sau contravaloarea acestora in bani. Voucherele de vacanta pot fi restituite calatorului de catre agentia de turism, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii de calatorie, doar daca acestea nu au fost expediate emitentului de vouchere de vacanta conform procedurii legale stabilite prin HG nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta.

3.5. Pachetul de servicii de calatorie care poate fi achizitionat pe baza voucherelor de vacanta va cuprinde servicii de cazare (minim si obligatoriu), alimentatie publica, transport, tratament balnear, agrement, toate cu locul de desfasurare pe teritoriul României.

3.6. In cazul in care calatorul doreste sa efectueze plata catre agentie prin transfer bancar pentru serviciile achizitionate, toate costurile bancare vor reveni partii care initiaza plata, respectiv calatorului.

3.7. Plata serviciilor de calatorie externe aferente contractului se poate efectua intr-o singura moneda, in EURO sau in RON la cursul BNR din ziua platii + 2% risc valutar.

3.8. Agentia de turism nu are dreptul sa solicite calatorului efectuarea platii finale cu mai mult de 5 zile inainte de

data la care aceasta transmite calatorului documentele de calatorie in baza carora calatorul poate efectua serviciile

de calatorie achizitionate.

IV. Drepturile si obligatiile Agentiei

4.1. Agentia se obliga sa furnizeze calatorului un bon de comanda, numai in situatia solicitarii unor pachete de servicii de calatorie care nu fac parte din oferta proprie/standard a agentiei de turism si care necesita confirmarea rezervarii din partea altor prestatori. In cazul solicitarii unor pachete de servicii de calatorie care se regasesc in oferta proprie a agentiei de turism sau, in cazul in care exista deja confirmare asupra rezervarii din partea altor prestatori, agentia poate furniza calatorului un bon de comanda, daca considera necesar.

4.2. In cazul in care, inainte de inceperea executarii pachetului, agentia de turism organizatoare este contrânsa sa modifice

semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie (de exemplu; serviciile incluse in pachet, datele de calatorie, modificarea categoriei unitatii de cazare), precum si cerintele speciale ale calatorului acceptate in prealabil de organizator, calatorul are posibilitatea ca, intr-un termen de 5 zile sa accepte modificarea propusa sau sa inceteze contractul fara a plati vreo penalitate de incetare.

4.3. Organizatorul poate modifica pretul contractului in sensul majorarii sau diminuarii, dupa caz, aratând totodata modul de calcul al majorarilor sau diminuarilor de pret ale contractului si numai daca modificarea are loc ca urmare a schimbarilor legate de:

(a) pretul transportului de pasageri care rezulta din costul carburantilor sau al altor surse de energie;

(b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de calatorie incluse in contract, impuse de parti terte care nu sunt

direct implicate in executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de imbarcare sau debarcare in porturi si aeroporturi; sau

(c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.

Preturile stabilite in contract nu pot fi majorate, in niciun caz, in cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecarii.

4.4. Agentia este raspunzatoare de executarea serviciilor de calatorie incluse in prezentul contract, indiferent daca aceste servicii urmeaza sa fie furnizate de organizator sau de un alt furnizor de servicii de calatorie, cu exceptia urmatoarelor cazuri:

a) când neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza calatorului;

b) când neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Agentia/

Organizatorul, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fara a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, intârzieri in traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice), neindeplinirea grupului minim ca urmare a unor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor pentru toti participantii. Agentia nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate calatorului ca urmare a intârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje si a altor imprejurari care revin exclusiv in sarcina transportatorului in temeiul actelor normative specifice;

c) când neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.

4.5. Agentia are obligatia sa furnizeze in scris calatorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite in scris cu calatorul (e-mail, fax, sms etc.), cu cel putin 3 zile inainte de data plecarii, urmatoarele informatii:

a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de calator in fiecare dintre mijloacele de transport incluse;

b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax, adresele de e-mail ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, in lipsa acestora, un numar de apel de urgenta care sa ii permita contactarea organizatorului si/sau a detailistului;

c) pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului;

d) obligatiile calatorului prevazute la 5.10, 5.12 si 5.13.

4.6. Agentia acorda asistenta adecvata fara intârzieri nejustificate calatorului aflat in dificultate, in cazul situatiilor de forta majora sau al unui eveniment pe care nici organizatorul, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu il puteau prevedea sau evita, in special prin:

(a) furnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritatile locale si asistenta consulara; si

(b) acordarea de asistenta calatorului in ceea ce priveste efectuarea comunicarilor la distanta si sprijinirea acestuia in gasirea unor servicii de calatorie alternative.

Agentia are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenta in cazul in care calatorul este cel care a provocat situatia de dificultate in mod intentionat sau din propria neglijenta. Comisionul nu depaseste in niciun caz costurile efective suportate de Agentie.

4.7. Agentia este obligate sa informeze persoana care transfera contractul (cedentul), in conformitate cu art. 5.1. din prezentul contract, cu privire la costurile efective ale transferului.

4.8. Atunci când o parte semnificativa din serviciile de calatorie nu poate fi executata astfel cum s-a convenit prin prezentul contract, Agentia ofera, fara costuri suplimentare pentru calator, servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului, pe cât posibil echivalente sau de mai buna calitate decât cele specificate in contract, inclusiv in cazul in care intoarcerea calatorului la locul de plecare nu este asigurata astfel cum s-a convenit.

4.9. In cazul in care serviciile alternative propuse au drept consecinta un pachet de o calitate mai scazuta decât cea specificata in prezentul contract, Agentia acorda calatorului o reducere adecvata a pretului.

Calatorul poate respinge serviciile alternative propuse doar in cazul in care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit prin prezentul contract sau reducerea de pret acordata este inadecvata.

4.10. Daca este imposibil sa se furnizeze servicii alternative sau calatorul respinge serviciile alternative propuse in conformitate cu art. 4.8 al doilea paragraf din prezentul contract, calatorul are dreptul, dupa caz, la reducerea pretului si/sau la despagubiri fara a rezilia contractul de servicii privind pachetul de calatorie.

4.11. Daca pachetul include transportul de pasageri, Organizatorul asigura de asemenea, in cazurile mentionate la p. 4.9 si 4.10 din prezentul contract, repatrierea calatorului cu transport echivalent fara intârzieri nejustificate si fara costuri suplimentare pentru calator.

4.12. Excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale, care poarta intreaga responsabilitate pentru organizarea si desfasurarea acestor excursii. Sumele aferente excursiilor optionale nu se incaseaza in numele si pentru Grafos Travel sau Organizatorul. Preturile excursiilor optionale pot fi mai mari decât cele cumparate de la receptia hotelurilor, având in vedere ca turistii vor avea la dispozitie mijloace de transport de la hotel la obiective si retur, ghid etc. Pretul excursiilor se calculeaza in general, pentru grupuri de aproximativ 25 de persoane. In cazul neintrunirii acestui numar minim, fie tarifele pot fi majorate proportional, fie excursia poate fi anulata, calatorii putând opta pentru achizitionarea excursiei de la receptia hotelului in functie de disponibilitati.

4.13. In cazul achizitionarii unui pachet de servicii de calatorie având in componenta si asigurarea transportului pe cale

aeriana, transportatorul aerian, fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza programul tursitic, are dreptul de a

modifica orele de zbor. Prin urmare, Agentia nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decât

cea inscrisa in programul de calatorie. Pentru aceste intârzieri, compania aeriana este obligata sa asiste calatorii conform

Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European si Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme

comune in materie de compensare si de sistenta a pasagerilor in eventualitatea refuzului la imbarcare si anularii sau intârzierii

prelungite a zborurilor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotarârea Guvernului nr.

1912/2006. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra in competenta si responsabilitatea

transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul intre pasager si transportator. In cazul acestor pachete de servicii

turistice, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

4.14. In situatia achizitionarii unui produs de tip croaziera, linia de croaziera poate modifica, din motive ce tin de siguranta

navigarii, numarul cabinei si amplasarea acesteia pe punti (o punte inferioara, una superioara, mai spre pupa sau spre prova

etc.), doar cu o cabina de aceeasi categorie ca cea rezervata initial, caz in care calatorul nu va fi despagubit in niciun mod

având in vedere ca este vorba de acelasi tip de cabina ca si cel rezervat.

 V. Drepturile si obligatiile calatorului

5.1. In cazul in care calatorul nu poate sa participe la calatoria turistica, indiferent de motive, acesta poate sa cesioneze

contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii de calatorie contractat, cu

obligatia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 7 zile inaintea datei de plecare. Intre calatorul care nu poate participa la

calatoria turistica contractata (cedentul), terta persoana (cesionarul) si agentia de turism (debitor cedat) urmeaza a se incheia

un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii de calatorie contractate si cesionate.

Pentru calatoriile individuale, in cazul in care mijlocul de transport este avionul, cesiunea contractului poate fi efectuat numai

daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. De asemenea, pentru calatoriile care necesita indeplinirea unor conditii

speciale, ex: obtinerea vizelor turistice, se va tine seama de acestea pentru cesiunea contractului. Responsabilitatea incheierii

contractului de cesiune revine dupa caz fie cedentului, fie cesionarului, si niciodata Organizatorului (debitorului cedat).

Calatorul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul, sunt responsabili in mod solidar la plata pretului

calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.

5.2. In cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament cu locul de desfasurare in România, calatorul are obligatia sa respecte

urmatorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face de regula la ora 18,00 a zilei de intrare si se termina de regula la

ora 12,00 a zilei de iesire inscrise pe documentele de calatorie (voucher, bilet de odihna si/sau tratament, bilet de excursie,

etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pâna cel târziu la orele specificate mai sus

cad in sarcina exclusiva a calatorului. In functie de destinatie, orele de intrare, respectiv iesire, se pot modifica si sunt decise

de unitatea hoteliera.

5.3. In cazul in care pretul contractului este majorat cu peste 8%, indiferent de motivele majorarii, conform art. 4.3., calatorul

poate inceta contractul, având insa dreptul la rambursarea imediata de catre Agentie a sumelor platite, inclusiv comisionul.

5.4. Calatorul este obligat sa comunice Agentiei, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea instiintarii prevazute la cap.

IV pct. 4.2 privind modificarea prevederilor esentiale ale contractului sau in timp util inainte de inceperea calatoriei, in cazul

aplicarii clauzelor prevazute in cap. IV pct. 4.74. literele b) si c), hotarârea sa de a opta pentru:

a) incetarea contractului fara plata penalitatilor sau

b) acceptarea noilor conditii ale contractului.

5.5. In cazul in care calatorul decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat modificari in conditiile cap. IV pct. 4.2. se considera ca toate modificarile au fost acceptate si calatorul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.

5.6. In cazul in care calatorul inceteaza contractul in temeiul 5.4 sau Organizatorul anuleaza calatoria turistica inaintea datei

de plecare, calatorul are dreptul:

a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii de calatorie de calitate echivalenta sau superioara, propus de Organizator;

b) sa accepte un pachet de servicii de calatorie de calitate inferioara propus de Organizator, cu rambursarea diferentei de pret, in sensul rambursarii diferentei de pret dintre cele doua pachete de calatorie, la momentul incheierii noului contract de prestare de servicii;

c) sa i se ramburseze toate sumele achitate in virtutea contractului.

5.7. In toate cazurile mentionate la 5.6., calatorul are dreptul sa solicite Organiztorului si o despagubire, al carei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al partilor sau in baza unei hotarâri a instantei de judecata, pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor in care:

a) anularea s-a facut din cauza nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar Organizatorul a informat in scris calatorul cu cel putin:

(i) 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai mult de sase zile;

(ii) sapte zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza intre doua si sase zile;

(iii) 48 de ore inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de doua zile;

b) anularea a intervenit din cauza unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz in care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unitatii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevazute la cap. IV pct. 4.4. lit. b);

c) anularea s-a facut din vina calatorului.

5.8. Calatorul are dreptul sa inceteze in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care incetarea ii este imputabila este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor Cap. VI din prezentul contract. Despagubirea se poate ridica la maximul pretului pachetului de servicii de calatorie contractat.

5.9. Prin exceptie de la punctul 5.8., calatorul are dreptul sa inceteze contractul privind pachetul de servicii de calatorie inainte de inceperea executarii pachetului, fara a plati vreo penalitate de incetare in cazul unor circumstante inevitabile si extraordinare care se produc la locul de destinatie sau in vecinatatea imediata a acestuia si care afecteaza in mod semnificativ executarea pachetului sau care afecteaza semnificativ transportul pasagerilor la destinatie, circumstante survenite dupa incheierea contractului si dovedite prin inscrisuri emise de Ministerul Afacerilor Externe, aviz emis de Camera de Comert si Industrie a României sau orice alt mijloc de proba.

5.10. In cazul incetarii contractului privind pachetul de servicii de calatorie, in conditiile art. 5.9., calatorul are dreptul la o rambursare completa a oricarei plati efectuate pentru pachet, dar nu are dreptul la vreo despagubire suplimentara.

5.11. In cazul in care calatorul alege sa se mute la un alt hotel decât cel contractat initial si achitat, responsabilitatea financiara a renuntarii ii apartine. Agentia va rezolva cerintele calatorului in limita posibilitatilor, eventualele diferente de pret urmând a fi suportate de catre calator.

In situatia in care calatorul solicita nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu incetarea contractului, cu aplicarea penalitatilor prevazute la Cap. VI din prezentul contract la momentul respectiv si incheierea unui nou contract.

5.12. Calatorul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.

5.13. Calatorul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie

eliberat de agentie (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament, etc.), in vederea acordarii serviciilor de calatorie. In cazul in care calatorul beneficiaza de bilete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi.

5.14. Calatorul ia cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza fara ca acestea sa faca parte din contractul cu agentia de turism, sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar organizatorul nu are nici o responsabilitate asupra prestatiilor in cauza.

5.15. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre calator a unor formalitati suplimentare (de ex. calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele turistului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei, etc.), acesta are obligatia de a indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, Agentia recomanda si consultarea site-ului Politiei de Frontiera www.politiadefrontiera.ro . In cazul in care calatorul nu isi respecta obligatia de a se informa cu privire la

formalitatile suplimentare necesare in vederea efectuarii calatoriei care nu sunt in sarcina Agentiei (de ex. in cazul calatoriei cu minori, imputernicire din partea parintelui sau reprezentantului legal ce nu il insoteste, cazier judiciar, sau orice alte documente suplimentare – enumerarea fiind exemplificativa), Agentia este exonerata de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei.

5.16. Agentia recomanda calatorilor contactarea acestuia cu 24 ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc imbarcare, etc.).

5.17. In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de calatori, conditiile contractuale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

5.18. Calatorul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. Agentia nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de calator ca urmare a nerespectarii acestui alineat.

5.19. Calatorul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atât la dus cât si la intors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului de calatorie contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre calator a prevederilor privind locurile de intâlnire si orarele, vor fi suportate de catre acesta.

5.20. In cazul in care calatorul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii de calatorie refuza sa se mai intoarca in România si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, calatorul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.

 VI. Renuntari, penalizari, despagubiri. Limitarea raspunderii

6.1. In cazul in care calatorul renunta la pachetul de servicii de calatorie care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Organizatorului penalizari dupa cum urmeaza:

6.1.1. In cazul serviciilor de calatorie externe/interne:

A. Conditii de anulare/penalizari oferta STANDARD

a) 20% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 89 – 60 zile calendaristice inainte de data plecarii;

b) 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 59 – 30 zile calendaristice inainte de data plecarii;

c) 80 % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 29 – 7 zile calendaristice inainte de data plecarii;

d) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in interval mai mic de 7 zile calendaristice inainte de data plecarii sau pentru neprezentarea la program.

B. Conditii de anulare/penalizari oferta EARLY BOOKING

a) 20% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul cuprins intre ziua confirmarii rezervarii si 60 zile inainte de data plecarii;

b) 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 59 – 30 zile calendaristice inainte de data plecarii;

c) 80 % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 29 – 7 zile calendaristice inainte de data plecarii;

d) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in interval mai mic de 7 zile calendaristice inainte de data plecarii sau pentru neprezentarea la program.

6.1.2 Conditiile de anulare/penalizare indicate la art. 6.1.1. sunt standard si se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in

care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de anulare/penalizare (vezi conditiile ofertei sau ale programului turistic – exemple: programe de Revelion, turism individual, turism intern, croaziere, destinatii exotice, sistemele germane de rezervari Dertour si TUI etc). Pe lânga penalitatile indicate mai sus, calatorul va suporta si eventualele taxe (ex: taxa pentru obtinerea vizelor), daca acestea nu sunt incluse in valoarea contractului.

6.2. In cazul in care calatorul care a contractat un pachet de servicii de calatorie cu Agentia si a achitat un avans nu se prezinta in termenul specificat in bonul de comanda sau in termenul comunicat in scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat de drept, iar Agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul calatorului cu retinerea penalizarilor prevazute la art. 6.1. din prezentul contract.

6.3. In cazul in care plata pentru serviciile de calatorie interne a fost facuta cu, sau si cu vouchere de vacanta, penalizarea se

va deduce in primul rând din valoarea voucherelor de vacanta. Daca penalizarea este mai mare decât valoarea voucherelor de vacanta, diferenta care depaseste valoarea voucherelor de vacanta se va retine din valoarea achitata prin alte instrumente de plata. In cazul in care valoarea voucherelor de vacanta este mai mare decât valoarea penalizarii, diferenta nu se restituie nici in vouchere si nici in numerar in cazul in care calatorul nu doreste un alt serviciu turistic.

In situatia in care calatorul isi manifesta dorinta de a achizitiona un alt serviciu turistic, pentru o perioada ulterioara, atunci diferenta dintre valoarea voucherelor si valoarea penalizarii se va utiliza pentru acest nou serviciu. Termenul in care calatorul poate solicita noul pachet de servicii de calatorie este de maxim 2 luni de la data rezilierii contractului/renuntarea la serviciile de calatorie initiale. In cazul in care calatorul nu isi exprima optiunea in aceasta perioada, Agentia nu ii mai poate oferi acestuia niciun pachet de servicii de calatorie ulterior.

6.4. Pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai in baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.

6.5. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, calatorului i se vor retine toate taxele datorate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.

6.6. Organizatorul/Intermediarul este exonerat de orice raspundere in cazul in care dupa inceperea calatoriei, serviciul de

graniceri/politia de frontiera sau alta autoritate competenta refuza sa acorde calatorului dreptul de iesire/tranzit/intrare pe teritoriul unui stat, necesar pentru efectuarea serviciilor de calatorie. Calatorului i se va retine in aceasta situatie contravaloarea totala a pachetului de servicii de calatorie.

6.7. Penalizarile echivalente cu cele indicate la punctul 6.1.1. lit. c) sau d), respectiv 6.1.2. lit. b) sau c) se aplica si in cazul in care calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca documentele personale necesare in vederea efectuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale sau este in imposibilitatea de a parasi teritoriului tarii, din alte motive ce tin de persoana acestuia.

6.8. Calatorul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii de calatorie la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare.

6.9. Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.

6.10. Agentia nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile nici unei parti se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere Agentia.

6.11. Toate sumele mentionate la pct. 6.1., 6.2., 6.5., 6.6. si 6.7. din prezentul contract, se vor retine de catre Agentie din avansul sau pretul total al pachetului de servicii de calatorie achitat de calator, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata.

 VII. Reclamatii

7.1. Calatorul o informeaza fara intârzieri nejustificate pe Agentie, tinând cont de circumstantele cazului, in legatura cu orice neconformitate pe care o constata pe parcursul executarii unui serviciu de calatorie inclus in prezentul contract.

Datele de contact ale Agentiei pentru asistenta:

Telefon: 0786414665

E-mail: travel@grafos.ro

Datele de contact ale Organizatorului pentru asistenta:

Telefon: . . . . . . . . . .

E-mail: . . . . . . . . . .

7.2. Daca oricare dintre serviciile de calatorie nu se executa in conformitate cu cerintele prezentului contract, Agentia remediaza neconformitatea, cu exceptia cazului in care:

(a) este imposibil; sau

(b) implica cheltuieli disproportionate, tinând cont de anvergura neconformitatii si de valoarea serviciilor de calatorie afectate.

Daca Agentia, in conformitate cu primul paragraf litera (a) sau (b) din prezentul alineat, nu remediaza neconformitatea, calatorul are dreptul de a beneficia de o reducere corespunzatoare a pretului pentru orice perioada in care a existat o neconformitate, cu exceptia cazului in care Agentia dovedeste ca neconformitatea este imputabila calatorului.

7.3. In cazul in care neconformitatea afecteaza in mod substantial executarea pachetului, iar Agentia a omis sa o remedieze intr-un termen rezonabil stabilit de catre calator, calatorul poate rezilia contractul privind pachetul de servicii de calatorie fara plata unor penalitati de reziliere si, dupa caz, poate sa ceara reducerea pretului si/sau despagubiri.

 VIII. Asigurari

8.1. Conform prevederilor OG nr. 2/2018 si ale Ordinului 156/2019 emis de Ministerul Turismului, calatorul este asigurat pentru rambursarea sumelor achitate de acesta in legatura cu pachetele de servicii de calatorie, in cazul insolventei agentiei

de turism organizatoare si in legatura cu serviciile de calatorie asociate, cum sunt definite la art. 3 pct. 16 din OG nr. 2/2018, in masura in care Organizatorul faciliteaza servicii de calatorie asociate, la Societatea de Asigurare

_________________________________________________________________________________________________.

Politele de Asigurare privind protectia in caz de insolventa a agentiei de turism organziatoare sunt:

– Polita de Asigurare seria I nr. __________ privind protectia in caz de insolventa a agentiei de turism organziatoare valabila

pâna la data de _______________

Toate politele de asigurare sunt afisate pe pagina web a agentiei de turism ________________

8.2.  Daca in prezentul contract este inclus transportul de pasageri, garantia prevazuta la art. 8.1. include repatrierea

calatorilor, indiferent daca executarea pachetului este afectata de insolventa Organizatorului sau calatorul se afla in imposibilitatea intoarcerii la locul de plecare sau la locul convenit de parti.

8.3. Valoarea despagubirii:

8.3.1. In cazul in care calatoria nu a inceput, valoarea despagubirii este egala cu valoarea sumelor achitate efectiv de calator in baza prezentului contract, in masura in care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolventei Organizatorului.

8.3.2. Daca in prezentul contract este inclus transportul de pasageri si calatorul se afla in imposibilitatea intoarcerii la locul de plecare, din cauza insolventei Organizatorului, despagubirea este egala cu contravaloarea serviciilor de calatorie neprestate calatorului si achitate de acesta in baza acestui contract, la care se adauga costul repatrierii.

8.3.3. In cazul in care calatorul a beneficiat de repatriere in conditiile art. 8.2.:

a) Calatorul nu mai beneficiaza de nicio alta despagubire de la Asigurator, in situatia in care repatrierea intervine ca urmare a nerespectarii de catre Organizator a obligatiilor contractuale fata de partenerii sai;

b) Calatorul beneficiaza de rambursarea contravalorii serviciilor de calatorie neprestate si achitate de acesta in baza prezentului contract, fara a se scadea cheltuielile cu repatrierea efectuate de Asigurator, in cazul insolventei Organizatorului.

8.3.4. Asiguratorul poate propune calatorului o oferta de servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului, in conditiile prevazute de Ordinul nr. 156/2019 emis de Ministerul Turismului. In situatia in care calatorul accepta oferta propusa, acesta nu beneficiaza de nicio despagubire suplimentara.

8.4. Conditiile de despagubire:

8.4.1. Calatorul va anunta imediat Asiguratorul prin telefon sau fax in cazul in care Organizatorul aflat in stare de insolventa nu efectueaza repatrierea sa.

8.4.2. In cazul in care calatorul solicita de la Organizator rambursarea sumelor achitate si/sau a costului repatrierii, acesta transmite documentele justificative, in copie, catre Organizator, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire având obligatia sa pastreze documentele justificative, in original.

8.4.3. Calatorul poate solicita Organizatorului aflat in stare de insolventa, rambursarea sumelor achitate de acesta si/sau a costului repatrierii astfel:

a) in termen de maximum 30 de zile de la data declararii insolventei Organizatorului, daca aceasta a survenit ulterior datei incheierii pachetului neexecutat/executat partial;

b) in termen de 15 zile lucratoare de la data incheierii executarii pachetului in situatia in care declararea insolventei este anterioara acesteia.

8.4.4. In situatia in care se dispune radierea Organizatorului ca urmare a falimentului, calatorul va transmite solicitarea de rambursare a sumelor platite direct Asiguratorului in termen de 15 zile lucratoare de la data radierii.

8.4.5. In situatia prevazuta la alin. 8.3.2., calatorul poate solicita Organizatorului rambursarea costului repatrierii, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in termen de 15 zile lucratoare de la data repatrierii.

8.4.6. In termen de 5 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarii conform art. 8.4.3, 8.4.4. sau 8.4.5., dupa caz, Calatorul notifica in scris Asiguratorul in legatura cu solicitarea adresata Organizatorului privind rambursarea sumelor achitate de acesta si/sau a costului repatrierii.

8.4.7. In termen de 15 zile lucratoare de la data confirmarii de primire a notificarii de la art. 8.4.1. sau 8.4.4., dupa caz, calatorul transmite Asiguratorului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documentele justificative care cuprind cel putin urmatoarele:

a) contractul de comercializare a pachetului de servicii de calatorie;

b) confirmarile de primire precizate la art. 8.4.2. sau 8.4.5., dupa caz;

c) copiile documentelor care atesta achitarea serviciilor (de ex. chitante, ordine de plata), in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de calator;

d) copiile documentelor de transport si cazare, dupa caz, in cazul cererilor de rambursare a costului repatrierii.

8.4.8. Despagubirea va fi platita in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii de catre Asigurator a documentelor justificative de la calator.

8.4.9. In cazul in care, dupa plata despagubirii, Organizatorul plateste sumele datorate calatorului, acesta restituie Asiguratorului despagubirea primita, in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii sumelor de la Organizator.

8.5. Facultativ, calatorul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinatie ori a unei asigurari storno sau altor tipuri de asigurari de calatorie. Organizatorul/Intermediarul recomanda incheierea unei asigurari storno pentru acoperirea eventualelor penalitati de anulare. Calatorul se poate informa in agentii despre cazurile acoperite de asigurarea storno,aceasta putând fi incheiata in agentia de turism de unde acesta a achizitionat pachetul de servicii de calatorie, daca agentia ofera acest tip de serviciu.

8.6. Agentia nu se face vinovata de eventuala nerespectare a obligatiilor stipulate in politele de asigurare contractate prin intermediul Agentiei sau Organizatorului, deoarece aceasta este doar intermediar intre calator si asigurator. 

IX. Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele:

a) voucherul, biletul de odihna/tratament, biletul de excursie, bonul de comanda, dupa caz;

b) programul turistic, in cazul actiunilor turistice;

c) cataloage/pliante/oferte/alte inscrisuri/etc. ale Organizatorului puse la dispozitia calatorului, in format tiparit sau pe suport electronic.

 

X. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1 GRAFOS TRAVEL S.R.L., cu sediul social în Bucuresti, str. Aleea Callatis nr.7, bloc A9, scara A,. etaj 2, apartament 7, judet/sector 6, si Punct de lucru in Bucuresti, Str, Dr. Carol Davila, nr.50, parter, sector 5, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, sub nr. J40/14558 din 2014, cod fiscal nr. 33904620 din 2014 ,in calitate de operator de date cu caracter personal (“AGENȚIA INTERMEDIARA”) doreste sa va informeze cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in legatura cu anumite operatiuni desfasurate de catre AGENȚIE, in scopurile prevazute mai jos.

10.2 Scopul si temeiurile prelucrarii

Aceasta informare se refera la prestarea de servicii de turism și oferirea de pachete turistice.

Societatea prelucrează datele cu caracter personal menționate mai jos in următoarele scopuri, pe baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea:

Scop Temei legal

1 Intermediereservicii de cazare în UE si în afara spațiului UE

Consimțământ + obligație legală + executare contract

Consimțământ expres privind transferul de date înafara UE

 

2. Intermediere servicii transport aerian

Consimțământ + obligație legală + executare contract

Consimțământ expres privind transferul de date înafara UE

 

3. Intermediere polițe de asigurare Executarea unui contract + obligație legală

4. Pachet de servicii turistice Consimțământ + obligație legală + executare contract

Consimțământ expres privind transferul de date înafara UE

 

10.3 Categorii de date cu caracter personal

Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate de catre AGENȚIE in scopurile mentionate mai sus sunt cele obtinute direct de la turist.

Scop Categorii de date prelucrate

1 Intermediere servicii de cazare în UE si în afara spațiului UE

Nume, prenume, data nașterii, cetățenie

2. Intermediere servicii transport aerian

Nume, prenume, data nașterii,serie și număr pașaport

 

3. Intermediere polițe de asigurare

Nume, prenume, data nașterii, CNP, adresa

 

4. Pachet de servicii turistice în Turcia

Nume, prenume, data nașterii, serie și număr pașaport

 

10.4 Colectareadatelor cu caracter personal

Societatea a colectat datele cu caracter personal din urmatoarele surse: direct de la contractantul pachetului turistic,.

10.5 Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor mentionate mai sus, AGENȚIA foloseste serviciile unui TOUR OPERATOR, care respectă prevederile GDPR.

Acestei companii îi vor fi furnizate datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a fi folosite in limita obligatiilor pe care si le-au asumat fata de AGENȚIE.Datele cu caracter personal pe care AGENȚIA le transmite catre TOUR OPERATOR sunt limitate la minimul necesar in vederea realizarii serviciilor respective. Depunem toate eforturile sa ne asiguram ca toate entitatile cu care noi lucram utilizează datele dumneavoastra cu caracter personal in conditiide siguranță și securitate.

Datele cu caracter personal mentionate mai sus pot fi puse la dispozitie sau transmise unor autoritati publice, auditori sau instititii cu competente in activitati de control cu privire la activitatile sau activele AGENȚIEI, care solicita AGENȚIEI sa furnizeze informatii, in baza obligatiilor legale.

10.6 Transferul datelor cu caracter personal in afara tarii

In contextual operatiunilor descries mai sus, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi transferate in afara tarii catre state din Uniunea Europeana (“UE”) sau din Spatiul Economic European (“SEE”), sau din afara U.E. în vederea prestării serviciilor turistice solicitate.

Astfel, va informam ca orice transfer efectuat de catre TOUR OPERATOR catre un stat membru UE, SEE sau non UE va respecta prevederile legale din Regulamentul General privind protectia datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European (“GDPR”).

10.7 Durata prelucrarii

Vom stoca datele dumneavoastra cu caracter personal doar pentru perioada de timp necesara atingerii scopurilor prelucrarii, asa cum sunt ele mentionate mai sus, si cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.

Estimam ca activitatile de prelucrare detaliate mai sus vorn necesita stocarea datelor dumneavoastra cu caracter personal pentru urmatoarele perioade de timp:

 

Scop Durata de prelucrare

1 Intermediere servicii de cazare în UE si în afara spațiului UE-

2. Intermediere servicii transport aerian -

3. Intermediere polițe de asigurare -

4. Pachet de servicii turistice în Turcia -

 

10.8 Procesul decisional automatizat și crearea de profiluri

Datele cu caracter personal mentionate in prezenta nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusive creare de profiluri.

10.9 Refuzul prelucrarii si consecintele sale

Datele cu caracter personal ne sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus. In situatia in care nu furnizați datele cu caracter personal in scopul mentionat mai sus, aceasta atrage imposibilitatea furnizării serviciilor turistice.

10.10 Securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal

AGENȚIA va informeaza ca evalueaza si imbunatateste in mod constant masurile de securitate implementate in

vederea asigurarii unei prelucrari a datelor cu caracter personal in conditii de siguranta și securitate.

10.11 Drepturile dumneavoastra in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal

In contextual prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, aveti urmatoarele drepturi:

Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine o confirmare ca se prelucreaza sau nu datele dumneavoastra cu caracter personal, si, in caz afirmativ, aveti acces la tipul de date cu caracter personal si la conditiile prelucrarii lor, prin formularea unei cereri in acest sens catre operator;

Dreptul de a cere rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: aveti posibilitatea sa solicitati, prin trimiterea unei

cereri in acest sens catre operator, rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte, suplimentarea datelor cu

character personal in situatia in care acestea sunt incomplete sau stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal in

situatiile in care (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare scopuluilor initial (si nu exista un nou scop legal pentru prelucrare), (ii) baza legala a prelucrarii o reprezinta consimtamantul persoanei vizate, iar persoana vizata isi retrage consimtamantul, si nu exista niciun alt temei legal pentru prelucrare, (iii) persoana vizata isi exercita dreptul la opozitie si operatorul nu are motive in favoarea continuarii prelucrarii care prevaleaza, (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, (v) stergerea este necesara pentru respectarea legislatiei UE sau din Romania, sau (vi) datele cu caracter personal au

fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale oferite catre copii (daca este cazul), pentru care consimtamantul este guvernat de reguli speciale;

Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul sa obtineti restrictionarea prelucrarii in situatiile in care: (i) considerati ca se prelucreaza date cu caracter personal inexacte, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exectitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, dar nu doriti stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, solicitand doar restrictionarea utilizariilor; (iii) in situatia in care operatorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrarealor in scopurile mentionate mai sus, dar dumneavoastra solicitati datele pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instant sau (iv) dumneavoastra v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca temeiurile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate;

Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrare, cand prelucrarea este bazata pe consimtamantul dumneavoastra, fara a afecta legalitatea prelucrarii effectuate pana la momentul retragerii consimtamantului;

Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, atunci cand prelucrarea este intemeiata pe un interes legitim si sa va opuneti in orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing direct, inclusive crearii de profiluri;

Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusive pe prelucrarea automatizată, inclusive crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

Dreptul la portabilitatea datelor, si anume dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal, pe care le-ati furnizat operatorului intr-un format structurat, utilizat in mod current si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date catre un alt operator, in situatia in care prelucrarea se face in baza consimtamantului dumneavoastra sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;

Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

Exercitarea drepturilor mentionate mai sus poate fi facuta in orice moment. In vederea exercitarii acestor drepturi, va rugam sa ne transmiteti o notificare scrisa, datata si semnata sau in format electronic la urmatoarea adresa de e-mail travel@grafos.ro

10.12 Responsabilul cu Protectia Datelor

Puteti adresa orice intrebare cu privire la acest document Responsabilului cu Protectia Datelor, care poate fi contactat prin intermediul adresei de e-mail: office@dataprotectionsecurity.ro

 XI. Dispozitii finale

11.1. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

11.2. Comercializarea pachetelor de servicii de calatorie se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie associate, precum si pentru modificarea unor acte normative.

11.3. Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de

destinatie, conform procedurilor interne si normativelor locale acolo unde acestea exista, care difera de la o tara la alta si de la un tip de destinatie la altul.

11.4. Calatorul declara ca Agentia l-a informat complet cu privire la conditiile de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2018. Prin semnarea acestui contract, sau prin acceptarea pachetelor de servicii de calatorie inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice, calatorul isi exprima acordul si luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, in conformitate cu oferta Organizatorului.

11.5. Calatorul declara ca anterior incheierii prezentului contract, Agentia i-a furnizat toate informatiile esentiale privind serviciile contractate, cum ar fi: destinatia, itinerariul, perioada calatoriei, numarul de nopti incluse, mijloacele de transport, unitatile de cazare si serviciile de masa oferite, alte servicii incluse in pachet, numarul minim de persoane necesar efectuarii serviciilor de calatorie, abilitati lingvistice necesare calatorului pentru comunicarea orala, informatii pentru persoane cu mobilitate redusa, informatii generale despre regimul vizelor si pasapoartelor si privind formalitatile legate de sanatate in tara

de destinatie, informatii privind agentia de turism organizatoare/intermediara, pretul total al pachetului, modalitatile de plata, informatii privind posibilitatea calatorului de a inceta contractul oricând inainte de inceperea executarii pachetului si informatii privind asigurarea facultativa sau obligatorie care sa acopere costurile incetarii contractului de catre calator sau costurile de asistenta, inclusiv taxele de repatriere, in caz de accident, de boala sau de deces, cu care este in mod expres de acord.

11.6. In cazul in care prezentul contract are ca obiect vânzarea de catre Agentie a unui serviciu de calatorie care NU constituie pachet de servicii de calatorie conform dispozitiilor O.G. nr. 2/2018, art. 5.9, art. 5.10. si Capitolul VIII din prezentul contract nu sunt aplicabile.

11.7. Litigiile aparute intre parti se rezolva pe cale amiabila in caz contrar partile inteleg sa se adreseze instantelor de judecata competente.

11.8. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 

Agentia intermediara

GRAFOS TRAVEL

Sediul BUCURESTI

Reprezentant (nume, prenume)

____________________________________________

Functia______________________________________

 

Semnatura/Stampila __________________________

 

Calator,

Nume si prenume ______________________________________

Semnatura ___________________________________________